solarni panel

Zašto solarne fotonaponske elektrane?

Solarne fotonaponske elektrane imaju brojne prednosti od kojih su, između ostalih, i sljedeće: sunčeva energija je besplatna i praktički neiscrpna, tehnologija pretvaranja energije je čista, moguće je napajanje potrošača na mjestima gdje nema izgrađenog elektroenergetskog sistema, karakterizira ih visoka pouzdanost i mali pogonski troškovi itd.

U posljednjih nekoliko godina, porast instalacije fotonaponskih sistema u elektroenergetski sistem, i to većinom u distributivne mreže, je značajan. S obzirom na raspoloživ solarni potencijal širom svijeta, kao i na kontinuirano smanjivanje cijena komponenti fotonaponskih sistema kao posljedice razvoja tehnologije proizvodnje fotonaponskih ćelija i ekspanzije tržišta, zaključuje se da je sasvim opravdana pojava sve većeg broja fotonaponskih sistema priključenih na distributivnu mrežu.

Dozvolite da Vas vodimo kroz proces

Izgradnja fotonaponske solarne elektrane sasvim sigurno predstavlja isplativu investiciju koja prije svega predstavlja  sigurnu investiciju sa traženim proizvodom, sigurnim kupcem i osiguranom cijenom na duži period, a posebno zbog činjenice da EU za ovakve projekte izdvaja velika nepovratna sredstva. Također, predmetna investicija dugoročno predstavlja i jedan pouzdan i respektabilan izvor finansiranja, ali i doprinos energetskoj efikasnosti.

Uzimajući u obzir i tržišne uslove koji su se trenutno počeli provoditi, te vrlo skoro zakonsko omogućavanje da kupac koji ima elektranu iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe prodaje viškove proizvodnje u distributivnu mrežu,isplativost izgradnje ove solarne elektrane za vlastite potrebe bit će i značajno kraća. Osim toga, poboljšavanje karbonskog otiska, odnosno doprinos smanjenju emisije CO2, sasvim sigurno će u bliskoj budućnosti i na našem području biti i materijalno valorizirana, što je još jedan u nizu pozitivnih efekata koji izgradnju ovih elektrana iz promatranja sa čisto tržišnog aspekta uvodi na nivo promatranja sa strateškog, samoodrživog aspekta.

solarni panel na krovu

Kako je zakonski regulisana izgradnja SFE u BiH?

Na nivou FBiH Vlada FBiH propisuje pravila o poticajnoj otkupnoj cijeni alternativne energije na period od 12 godina, a nakon tog perioda o garantiranoj otkupnoj cijeni električne energije iz obnovljivih izvora (ZAKON O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE -”Službene novine Federacije BiH”, broj:70/13).

Prema trenutno važećim propisima u FBiH, solarne elektrane se grade za prodaju električne energije u distributivnu mrežu uz obavezujući otkup po poticajnim cijenama, a mogu se graditi i za vlastite potrebe, ali bez mogućnosti prodaje viška proizvedene električne energije u distributivnu mrežu na nivou FBiH, dok su u entitetu RS uvođenjem novih zakonskih propisa (Zakon o obnovljivim izvorima energije RS, “Službeni glasnik RS”, br. 15/22 od 03.03.2022.) već omogućili da se viškovi električne energije iz solarnih elektrana za vlastite potrebe mogu prodavati licenciranim snabdjevačima po tržišnoj cijeni. Naime, uveden je pojam proizvođač – kupac (PROSUMER), čime je omogućena stimulacija izgradnje solarnih elektrana za vlastite potrebe bez ograničenja u odnosu na angažiranu priključnu snagu koju subjekt ima kao kupac el. energije.