1.

Administrativno-pravna pomoć

Pomoć u dobijanju potrebnih dozvola i saglasnosti.

administracija solarni paneli
projektovanje

2.

Projektovanje

Idejni projekat

Glavni projekat

Projekat izvedenog stanja

projektovanje

3.

Izgradnja

Nabavka materijala i montaža

izgradnja solarnih panela
solarni panel zemljište

4.

Puštanje u rad

Testiranje i početak rada

solarni panel zemljište

5.

Praćenje rada i održavanje solarne fotonaposke elektrane

solarni paneli na zemljištu

Elektrosan d.o.o. Vas vodi kroz kompletan proces od idejnog projekta do puštanja u rad solarnih fotonaponskih postrojenja

Uzimajući u obzir potencijale kojima Bosna i Hercegovina raspolaže, sve više se u smislu podsticanja korištenja obnovljivih izvora stimuliše i izgradnja solarnih elektrana, sve u cilju postizanja klimatske neutralnosti i stvaranje boljih  uslova u životnoj sredini.

BiH predstavlja jednu od najpogodnijih lokacija u Evropi kada je radijacija sunčeve energije u pitanju. Sunce godišnje, na 1m2 horizontalne plohe, na sjeveru BiH preda oko 1.240 kWh energije, a na jugu zemlje oko 1.600 kWh energije. Poređenja radi, u Njemačkoj, za koju se očekuje da je jedan od vodećih proizvođača solarne energije, ovaj iznos na godišnjem nivou iznosi 1.000 kWh.

Postavljeni su ambiciozni ciljevi od strane europskih zemalja za smanjenje emisije CO2 u atmosferu, i to do 20%. U isto vrijeme teže da povećaju udio izvora obnovljive energije sa 8,50 na 20% u cjelokupnoj potrošnji energije zemalja EU-a do 2020. godine.

Solarne elektrane za prodaju električne energije

Radimo po principu ključ u ruke, što pored instaliranja podrazumijeva i rješavanje komplikovanih administrativno-pravnih porocedura i objezbjeđivanje neophodno potrebne dokumentacije za puštanje elektrane u rad. Poslujemo na području cijele Bosne i Hercegovine.

Transformatorska stanica

Vlastite transformatorske stanice prema uslovima Nadležnog elektrodistributivnog postrojenja, za priključenje solarnih fotonaponskih elektrana. Prenosni odnos 10(20)/0,4 kV, snaga definisanih sa Prethodne elektroenergetske saglasnosti (PEES) i Elektroenergetske saglasnosti (EES), od nadležnog elektrodistributivnog postrojenja.

Solarne elektrane za vlastitu potrošnju

Zakonski propisi Bosne i Hercegovine koji regulišu ovu oblast pojednostavljuju proceduru ishodovanja izgradnje solarnih fotonaponskih elektrana, što predstavlja optimalno rješenje za velike industrijske proizvođače, kao i za fizička lica. Velikim industrijskim proizvođačima ovaj tip solarne fotonaposke elektrane, osim samenjenja troškova električne energije koju koriste,  pomaže u sticanju dobre pozicije na tržištu zelenih certifikata. Trenutno na nivou FBiH ne postoji mogućnost prodaje viška proizvedene električne energije u distributivnu mrežu, dok su u entitetu RS to omogućilo putem novih zakonskih propisa (Zakon o obnovljivim izvorima energije RS,”Službeni glasnik RS”, br. 15/22 od 03.03.2022.), pri čemu se taj višak može prodavati licenciranim snabdjevačima po tržišnoj cijeni.